Differenze nfra 'e verziune 'e "Marco Aurelio"

partenno 'a zero
(scancellà)
(partenno 'a zero)
[[File:MarcoAurelio.png|thumb|right|180px|Marco Aurelio.]]
{{delete|Traduzione automatica senza scrupolo.}}
'''Cesare Marco Aurelio Antonino Augusto''' ([[Romma]], [[26 'e abbrile]] [[121]] – [[Vindobona]], [[17 'e màrzo]] [[180]]) è stato nu mperatore, filoseco e scrittore rommano. Quanno era guaglione, int''o [[138]], l'addottaje [[Antonino Pio]], ca s''o pigliaje a careco e 'o crescette. Fuje 'o zio ca l'annummenaje erède a 'o [[prievolo]] mperiale.
{{T|italiana}}
[[File:MarcoAurelio.png|thumb|right|180px|]]
'''Cesare Marco Aurelio Antonino Augusto''' ([[Romma]], [[26 'e abbrile]] [[121]] – [[Vindobona]], [[17 'e màrzo]] [[180]]) è statò nu' imperatorè, filosòf e scrittòr romanò. Fu adottàt into 138 dallò zio Antonìn Pio ca' o' nomìnò eredè o' tronò imperialè. Fu imperatòr - assièm a Luciò Verò, suo fratèll adottìv essènd statò anch''ègl adottàt ra Antonìn Pio - dal 161 sinò a' mortè, avvenùt ppe malattià into 180, a Sirmiò (secònd Tertullianò, suo contemporaneò), o pressò Vindobona.
 
Consideràt ra' storiografià tradizionàl comm nu' sovràn capacè e assennàt - o' quintò dei cosiddètt "buonì imperatorì" menzionàt ra Edwàrd Gibbòn - o' suo regnò fu tuttavià funestàt ra conflìtt bellìc (guèrr partìch e guerrè marcomannichè), carestiè e pestilenze.
Màrc Aureliò è ricordàt pure comm nu' importànt filosòf stoicò, autorè dei Colloquì cu si stessò (Τὰ εἰς ἑαυτόν nell''originàl in greco).
Alcùn imperatòr successìv utilizzaròn o' nomè "Marcò Aureliò" ppe sottolineàr nu' inesistènt legamè cu Marcò Aureliò. Tra chisti vi furonò: Marcò Aureliò Probò, Marcò Aureliò Mariò, Marcò Aureliò Carò e Marcò Aureliò Carino.
 
==Biografia ==
===Origìn familiari ===
Nàt comm Marcò Anniò Verò, presè o' nomè e' Marcò Aureliò Valeriò a diciassètt annì, o' 25 febbraiò 138, quann vennè adottàt dallò zio Antonìn Pio assièm a Luciò Verò e designàt e' lì a pocò comm successòr o' tronò. a' duplìc adoziòn avvenìv contestualmènt a chella e' Antonìn Pio ra partè dell''imperatòr Adriàn ca' avevà richièst chistu attò comm condiziòn ppe farlò eredè o' tronò. Quandò, into 139, fu designàt eredè o' sogliò imperialè, assùns o' nomè e' Aureliò Cesarè figlie ro' Pio Augusto.
===Govèrn ro' padre ===
[[File:Young Marcus Aurelius Musei Capitolini MC450.jpg|thumb|150px|Marco Aurelio adolescente]]
Màrc Aureliò sposò into 145 a' cuginà Faustìn Minorè, figlià dell''imperatòr dell''epocà, Antonìn Piò, e e' Faustìn Maggiorè, ra cui ebbè divèrs figlì tra cui o' futurò imperatorè, Commòd e Lucillà, futurà mogliè e' Luciò Vero.
 
==Principato ==
Fìn dal suo avventò, Marcò Aureliò ottènn dal Senatò ca' Luciò Verò e' fossè associàt su nu' pianò e' parìtà, cu e' stessì titolì, ad ecceziòn ro' pontificàt massìm ca' nun si potevà dividerè. a' formùl era innovativà: ppe a' primà vota a' capa dell''impèr vi era na' collegialìtà. In teorià, e' duje fratèll avevàn e' stessì poterì. In rèaltà, Marcò Aureliò consèrvò sempe na' preminènz ca' Verò nun contèstò.
L ragiòn e' chesta collegialìtà nun song chiarè. a' successiòn congiùnt potrèbb esserè statà motivàt ra esigènz militàr comm accadèv in età arcaìc int'a' diarchià spartana.
[[File:Marco Aurelio Campidoglio front 2.jpg|thumb|200 px|Statua in bronzo vicin'a'oCampidoglio]]
Occorrèv infàtt na' figurà rappresentatìv e carismatìc o' comànd re' truppè. Neànch l''Imperatòr in persòn avrèbb potutò difendèr entràmb e' frontì allò stessò tempò, e nimmanco avrèbb potutò semplicemènt incaricàr nu' generàl e' condùrr nu' assaltò. Già in passàt comandànt militàr assaie popolàr comm Giuliò Cesarè e Vespasiàn avevàn usatò l''esercìt ppe sovrappòrs a' govèrn esistènt ed installàrs o' poterè.
 
==Crisì germano-sarmaticà ==
[[File:Web P1000803.jpg|200px|thumb|Statua marmoreia e' Marco Aurelio dal Museo archeologico nazionale di Napoli.]]
L uerra ca' scoppìò int'a' secònd partè ro' II secolò contrò l''Impèr romanò ra partè e' na' coaliziòn e' naturà militarè, compòst ra na' decinà e' popolaziòn germanìch e sarmatìch (daì Marcomànn ra' Moravià, a' Quadì ra' Slovacchià, e' popolaziòn vandalìch dell''areà carpaticà, aglì Iazigì ra' pianà ro' Tiszà, finò a' Burì e' stirpè suebìc ro' Banatò), era a' naturàl conseguènz e' na' seriè e' fortì agitaziòn intèrn e e' continuì movimènt migratòr ca' avevàn ormaì modificàt e' equilìbr cu o' vicinò Imperò romanò. chisti popolì eranò a' ricèrc e' nuovì territòr aro' insediarsì, sia ppe a' pressiòn e' altrì popolì barbarìc confinànt sia ppe o' crescènt aumènt demografìc ra' popolaziòn nell''antìc Germanià. Eranò, inoltrè, attràtt ra e' ricchèzz e ra' vità agiatà ro' munno romanò.
 
L frontièr danubiàn era in chillu periòd cchiu' sguarnìt ro' solitò, a causà sia ppe a' sottraziòn re' legiòn inviàt contrò e' Partì, sia ppe na' gravè epidemià e' pestè, scoppiàt durànt l''ultìm annò e' campàgn in Oriènt (166) e portàt daglì stessì legionàr all''intèrn dei confìn dell''Imperò. Talè epidemià avrèbb falcidiàt a' popolaziòn dell''Impèr ppe oltrè nu' ventenniò, causànd na' catastròf demografìc paragonabìl a chella ca' còlpì l''Euròp into XIV secolo.
 
Nèl 166/167, avvènn o' primò scòntr lungò e' frontièr ra' Pannonià ad operà e' pochè bandè e' predòn longobàrd e osiì, chè, graziè o' prontò intervènt re' truppè e' confinè, furonò prontamènt respintè. a' pacè stipulàt cu e' limitròf popolaziòn germanìch a nòrd ro' Danubiò furonò gestìt direttamènt daglì stessì imperatorì, Marcò ed o' fratèll Luciò Verò, ormaì diffidènt int'e' confrònt dei barbàr aggressòr e recatìs ppe chisti motivì finò int'a' lontàn Carnuntùm (nèl 168). a' mortè prematùr ro' fratellò, Luciò (nèl 169 pocò distànt ra Aquileià), ed o' venìr menò a' pattì ra partè dei barbarì, portò na' massà maje vistà primà d''orà, a riversàrs in modò devastànt nell''Italià settentrionàl fin sott' e' murà e' Aquileià, o' core ra' Venetià, e provocànd un''enòrm impressionè: era dai tiemp e' Mariò ca' na' popolaziòn barbàr nun assediàv dei centrì ro' nòrd Italia.
 
Màrc combàtté na' lungà ed estenuànt uerra contrò e' popolaziòn barbarichè, primà respingendòl e "ripulendò" e' territòr ra' Gallià cisalpinà, Noricò e Rezià (170-171), poi contrattaccànd cu na' massiccià offensìv in territoriò germanicò, ca' impiègò divèrs annì e' scontrì, finò o' 175. chisti accadimènt costrinsèr o' stessò imperatòr a risiedèr ppe numeròs annì lungò o' front pannonicò, senzà maje far ritòrn a Romà. L''apparènt treguà sottoscrìtt cu cheste popolazionì, in particolàr Marcomannì, Quadì e Iazigì dùrò pèrò sul nu' paiò d''annì. a' finè ro' 178 Marcò fu costrètt a fa' ritòrn into castrà e' Brigetiò ra dovè, fu condòtt l''ultìm campàgn int'a' primavèr successìv ro' 179.
==Mortè ==
L successìv mortè dell''imperatòr romanò into 180 posè finè a' pianì espansionistìc romanì. Eglì infattì, ricoveràt a Vindobòn (Viennà) vi mòrì o' 17 marzò 180. ppe Tertullianò, nu' storìc contemporaneò, fusse invecè decedùt ncopp'o' front sarmaticò, nun assaie distànt ra Sirmiò.
 
Egl riùscì ad assicuràr a' successiòn o' figlie Commodò, pure si a' sceltà nun fu felicè e vennè percìò assaie criticàt in seguitò. Commodò, infattì, si rivèlò nu' fetente politicò, ma nun nu' fetente militàr comm moltì autorì latinì sostenevanò, oltrè ca' nu' sovràn esageratamènt deditò a' proprì interessì.
 
[[Categurìa:Romma]]
3 439

cagnamiente