Lunnerì è 'o juorno d''a semmana nfra 'a dummeneca e 'o marterì e tiene comme origgene 'a parola latina lunae dies, juorno d''a Luna.